ชิปปิ้งสินค้า รู้ทันธุรกิจ Logistics

ชิปปิ้งสินค้า รู้ทันธุรกิจ Logistics ชิปปิ้ง ชิปปิ้งสินค้า รู้ทันธุรกิจ Logistics                   Logistics Bkkshipping 768x402

ชิปปิ้ง หนึ่งในธุรกิจมาแรง เนื่องจากปัจจุบันมีผู้คนนิยมซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการใช้งานสมาร์ทโฟนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ธุรกิจ E-commerce จึงยิ่งขยายตัวมากขึ้นโดยเฉพาะในต่างจังหวัดขยายตัวมากกว่ากรุงเทพมหานครถึง 35 เท่า ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและซื้อสินค้าของผู้คน 

เมื่อมีการซื้อขายออนไลน์เกิดขึ้น จึงทำให้ระบบการขนส่งโลจิสติกส์ขยายตัวและมีการแข่งขันกันเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน  

     การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ได้มีเพียงเฉพาะในประเทศเท่านั้น แต่ยังสามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้จากต่างประเทศอีกด้วย โดยเฉพาะในประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีแนวโน้มระบบ E-commerce ขยายตัวมากที่สุดในตลาดโลก โดยสามารถสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์สื่อกลางที่เป็นภาษาไทย และยังรวมระบบขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ ผ่านพิธีทางศุลกากรมาให้เรียบร้อย เรียกระบบขนส่งประเภทนี้ว่า ชิปปิ้ง ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ วิธีสั่งสินค้าจากจีน    

     ปัจจุบันธุรกิจด้านโลจิสติกส์สร้างความสะดวกสบายต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก มีระบบติดตามสินค้า บริการรับพัสดุทั้งที่จุดรับสินค้าหรือส่งตรงถึงบ้าน ทั้งนี้จึงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยหรือธุรกิจ SMEs ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องปรับตัวให้เข้ากับเศรษฐกิจยุคนี้ ที่เปลี่ยนไปเป็นการขนส่งแบบ E-logistics อย่างครบวงจร เช่น มีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมและพยายามเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) เพื่อให้ง่ายต่อการขยายธุรกิจหรือทำธุรกิจ Start Up เพื่อให้บริการธุรกิจรายใหญ่และเกิดรายได้ที่งอกงาม

     นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยุคใหม่ ควรหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอเพื่อก้าวให้ทันเทคโนโลยีในโลกอนาคต อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ประกอบการที่ค้าขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ควรคำนึงถึงเรื่องการจัดส่ง ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการจัดส่งให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนควรหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงเพื่อที่จะสามารถสู้กับคู่แข่งรายอื่น ๆ ได้ เพราะค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ถือว่ามีสัดส่วนค่อนข้างมากและมีผลต่อราคาสินค้าและบริการโดยเฉพาะการรับพรีออเดอร์สินค้าจากต่างประเทศ ควรศึกษาและเลือกบริษัทที่ให้บริการขนส่งที่น่าเชื่อถือและได้มาตรฐาน เพื่อความคุ้มค่าและประหยัดต้นทุน ศึกษาบริษัทขนส่งสินค้าจากจีนมืออาชีพต่อได้ที่  shippingจีน 3 เจ้า น้องใหม่มาแรง