Month: December 2019

ชิปปิ้ง 10 ท่าเรือขนส่งสินค้าสูงสุดในโลก BkkShipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง 10 ท่าเรือขนส่งสินค้าได้มากที่สุดในโลก (หน่วย : ล้าน TEU) 10           bkkweb 1024x536

ชิปปิ้ง 10 ท่าเรือขนส่งสินค้าได้มากที่สุดในโลก (หน่วย : ล้าน TEU)

จีนยังคงครองความเป็นอันดับ 1 ของการเป็นท่าเรือที่รองรับสินค้าได้มากที่สุดในโลก สะท้อนถึงธุรกิจด้านโลจิสติกส์ในจีนที่ก้าวหน้าและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

Shipping จีน ประกันภัยขนส่งสำคัญไฉน bkkshipping shipping จีน Shippingจีน ประกันภัยขนส่งสินค้า สำคัญไฉน ?                      webbkkshipping 02 1024x536

Shippingจีน ประกันภัยขนส่งสินค้า สำคัญไฉน ?

การทำประกันภัยขนส่งเป็นหลักประกันความมั่นใจอย่างหนึ่งว่า ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นกับสินค้าในระหว่างขนส่ง คุณจะได้รับการชดเชยอย่างเหมาะสม

ชิปปิ้ง เครื่องต้มไข่อัจฉริยะ_BKKShipping ชิปปิ้ง ชิปปิ้ง เครื่องต้มไข่อัจฉริยะ มากกว่าการต้ม ทอด อุ่น นึ่ง ครบเครื่อง!                                 BKKShipping 1024x536

ชิปปิ้ง เครื่องต้มไข่อัจฉริยะ มากกว่าการต้ม ทอด อุ่น นึ่ง ครบเครื่อง!

ชิปปิ้ง เครื่องต้มไข่อัจฉริยะ มากกว่าการต้ม ทอด อุ่น นึ่ง ครบเครื่อง! ด้วยดีไซน์การออกแบบคลาสสิก พร้อมกับมัลติฟังก์ชั่นใช้งานสะดวก สามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้