นำเข้าสินค้าจากจีน รู้จักกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว A.T.A CANET

นำเข้าสินค้าจากจีน รู้จักกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว (A.T.A CANET) - bkkshipping นำเข้าสินค้าจากจีน นำเข้าสินค้าจากจีน รู้จักกับการนำเข้า-ส่งออกสินค้าชั่วคราว A.T.A CANET Untitled 1 768x402

นำเข้าสินค้าจากจีน A.T.A. CARNET หรือ Passport for Goods เป็นเอกสารศุลกากรระหว่างประเทศ ที่ใช้ในการผ่านพิธีการศุลกากรแทนใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา เอกสารผ่านแดน และเป็นเอกสารค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับของที่นำเข้ามาชั่วคราวโดยได้รับการยกเว้นอากรภายใต้อนุสัญญา A.T.A.

A.T.A. CARNET มักจะเรียกกันว่าเป็น ‘หนังสือเดินทางสำหรับสินค้า’ ที่มีอายุนาน 1 ปี ช่วยให้นักธุรกิจดำเนินงานได้อย่างง่ายดาย ประหยัดเงินและเวลา รวมถึงสามารถผ่านพิธีการของศุลกากรของแต่ละประเทศได้ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกอบการธุรกิจจะต้องนำสินค้าของบริษัทไปแสดงในงานแสดงสินค้าในประเทศอื่น หลังจากจัดแสดงสินค้าเสร็จสิ้นแล้วก็จะต้องนำสินค้าดังกล่าวกลับไปยังประเทศของตน

โดยผู้ออกเอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET และผู้ค้ำประกันค่าภาษีอากร จะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมศุลกากร และต้องเป็นสมาชิกของระบบการออกเอกสารค้ำประกันระหว่างประเทศ

ในส่วนของประเทศไทย กรมศุลกากรได้พิจารณาเห็นชอบให้ ‘สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย’ เป็นผู้ทำหน้าที่ออกเอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET ให้แก่ผู้ส่งออกของประเทศไทย และเป็นผู้ค้ำประกันค่าภาษีอากร ในกรณีที่ผู้นำเข้าปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการนำเข้าชั่วคราว

เงื่อนไขในการใช้เอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET
1. สินค้าที่ส่งออกไปชั่วคราว จะต้องนำกลับเข้ามาในราชอาณาจักรภายใน 1 ปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะหรือรูปร่างใดๆ ภายใต้วัตถุประสงค์ตามอนุสัญญา A.T.A. CARNET ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก เช่น
ตัวอย่างสินค้า
ร่วมงานแสดงสินค้า นิทรรศการหรือการประชุม เช่น อัญมณี
อุปกรณ์วิชาชีพ เช่น กล้องถ่ายภาพยนตร์ กล้องถ่ายภาพ เป็นต้น
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ฯลฯ

2. ไม่เป็นสินค้าที่นำเข้าไปเพื่อใช้ในการผลิตหรือซ่อมแซม เช่น วัสดุทำความสะอาด, สี
3. ไม่เป็นสินค้าที่ใช้สิ้นเปลือง และไม่มีการนำกลับคืน เช่น อาหาร, น้ำมัน, แผ่นพับ, โบรชัวร์
4. ไม่เป็นสินค้าประเภทเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, บุหรี่ และน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ต้องเป็นสินค้าที่ส่งไปยังประเทศ ที่เป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา A.T.A. CARNET (Contracting Party) ปัจจุบันมีทั้งหมด 77 ประทศ เช่น จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, มาเก๊า, ฮ่องกง, อินเดีย, อินโดนีเซีย, สิงคโปร์, ศรีลังกา เป็นต้น

ข้อดีในการใช้เอกสารค้ำประกัน A.T.A. CARNET
⋮⋮ ลดขั้นตอน และประหยัดเวลาในการจัดทำเอกสาร หากนำเข้า-ส่งออกไปยังประเทศที่อยู่ในอนุสัญญา A.T.A CARNET ซึ่งสามารถใช้แทน ทั้งใบขนสินค้าขาเข้า และใบขนสินค้าขาออก รวมทั้งยังได้รับการยกเว้นการยื่นหลักประกันเมื่อนำเข้าสินค้า และการขอคืนหลักประกัน เมื่อนำสินค้ากลับ เพื่อช่วยให้ผู้ถือเอกสารได้รับความสะดวกมากขึ้น

⋮⋮ ลดความยุ่งยากและปัญหาด้านพิธีการศุลกากรที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ

⋮⋮ ลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เมื่อนำสินค้าเข้าไปยังประเทศที่อยู่ในอนุสัญญา A.T.A. CARNET เนื่องจากจะได้รับการยกเว้นค่าภาษีอากรในการนำเข้าชั่วคราวและประหยัดค่าใช้จ่ายทางธนาคาร ที่ไม่ต้องวางหลักประกันสินค้าขาเข้าในแต่ละประเทศ

⋮⋮ เอกสาร A.T.A CARNET สามารถใช้เป็นเอกสารนำสินค้าเข้า – ออกได้หลายประเทศในอนุสัญญา A.T.A CARNET เช่น จีนนำสินค้าออกไปร่วมงานแสดงสินค้าที่ประเทศสิงคโปร์ และเมื่อเสร็จแล้วสามารถนำสินค้าออกจากสิงคโปร์เข้ามาแสดงต่อที่ประเทศไทย เป็นต้น

ที่มาข้อมูล : ⋮⋮ http://dmk.customs.go.th/ ⋮⋮ https://howtoexportimport.com/