เงื่อนไขและข้อตกลง
ในการใช้บริการ Shipping จีน

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ Shipping จีน

 • เมื่อท่านได้ตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งสินค้า Shippingจีน มาไทยของ Bkkshipping นั่นหมายถึงท่านได้ตกลงและทำความเข้าใจเงื่อนไขการขนส่งและการรับประกันของ Bkkshipping แล้ว และต่อไปนี้ขอเรียกแทนเว็บ Bkkshipping ว่าผู้ให้บริการ
 • ในการนำเข้าสินค้าจากจีนหรือใช้บริการ Shippingจีน ผู้ส่งสินค้าต้องแจ้งถึงวัตถุภายในหีบห่อทุกครั้งที่ส่งสินค้าโดยรับรองว่าการแจ้งเป็นจริงทุกประการ
 • ก่อนการส่งสินค้าจีนมาไทยทุกครั้งผู้ส่งต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ถ้าหากมีข้อมูลผิด อาทิเช่น ชื่อที่อยู่ผู้ส่ง ชื่อที่อยู่ผู้รับ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี
 • ในการส่งสินค้าจากจีนมาไทยผู้ส่งสินค้าต้องบรรจุสินค้าด้วยหีบห่อที่ เหมาะสมผู้ให้บริการ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายที่เกิดขึ้นกับวัตถุภายในหรือหีบห่อที่บรรจุ
 • เนื่องด้วย Kerry express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย kerry express และ หีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
 • การคำนวณน้ำหนักสินค้าหรือปริมาตรสินค้า จุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มหนึ่งโดยใช้ทศนิยมสองตำแหน่งแล้วปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการคิดราคา โดยคิดตามอัตราน้ำหนักหรือปริมาตรตัวใดตัวนึงที่มีราคาสูงกว่า โดยสินค้าแต่ละชิ้นขนาดขั้นต่ำ 0.01 ลบ.และ น้ำหนักขั้นต่ำต่อชิ้น 0.01 กกการวัดปริมาตรสินค้า จะวัดจากจุดที่กว้างที่สุด ยาวที่สุด สูงที่สุดของวัตถุ
 • ในการรอรวมบิลสินค้าที่โกดังจีน จะรอรวมได้ไม่เกิน วัน โดยนับวันที่สินค้าชิ้นแรกมาถึง บิลนั้นจะนับเป็นวันที่ เมื่อครบ วัน บิลนั้น(รวมถึงสินค้าทุกชิ้นในบิล)จะถูกส่งออกโดยอัตโนมัติ และไม่สามารถรวมเป็นบิลเดียวกับสินค้าอื่นที่มาภายหลัง ได้หรือสินค้าอื่นมิสามารถมารวมกับบิลก่อนหน้าได้โดยลูกค้าจะต้องกดเปิดปุ่มรอรวมสินค้าไว้ก่อนที่สินค้าชิ้นแรกจะมาถึงโกดังจีนและจะไม่กดปิดปุ่มรอรวมสินค้าตลอดการรอรวม ในกรณีที่เปิดปุ่มรอรวมสินค้าหลังจากสินค้ามาถึงโกดังจีนแล้วจะไม่สามารถรวมบิลได้
 • ลูกค้าจะต้องซื้อประกันภัยทุกครั้งถ้าหากสินค้ามีมูลค่าเกินกว่า 500 บาท ถ้าหากลูกค้ามิได้ทำประกันภัยถือว่าสินค้ามีมูลค้าน้อยกว่า 500 บาท ค่าประกันภัยสินค้าสูญหายคิดในอัตรา 3% ของค่าขนส่ง โดยถ้าหากสินค้าสูญหายผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน เท่าของค่าขนส่ง ในกรณีสินค้าสูญหายโดยไม่มีประกันภัย ผู้ให้บริการจะชดใช้ไม่เกิน 500 บาท ผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดหรือเสียหายของสินค้าในทุกกรณี โดยในกรณีสินค้าสูญหายลูกค้าจะต้องทำเรื่องขอค่าชดเชยสินค้าสูญหายเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันนับแต่วันส่งสินค้า หรือ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าสูญหาย
 • ข้อตกลงในการเก็บรักษาสินค้าและกำจัดสินค้าทิ้ง ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งภายใน วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย แล้วเข้ารับสินค้าภายใน วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย ในกรณีที่ลูกค้าชำระเงินหรือเข้ารับสินค้าเกินกว่า วัน นับแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย ผู้ให้บริการจะมีการจัดการสินค้า โดยเก็บค่าเก็บรักษาสินค้า ในอัตรา 300บาท ต่อ ลบ..ต่อวัน ขั้นต่ำ 20 บาท ต่อบิลต่อวันหรือ ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้ากำจัดทิ้ง โดยขึ้นกับผู้ให้บริการจะพิจารณา โดยผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของสินค้าในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • ผู้ให้บริการไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายในกรณี เหตุสุดวิสัย อันเกิดจาก เหตุการณ์ธรรมชาติ การเมือง สงคราม เรื่อล่ม รถคว่ำ อุบัติเหตุ ศุลกากร และ หน่วยงานของรัฐ อันเป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าหรือกักหรือยึดสินค้าหรือสูญหายหรือเสียหาย
 • ผู้ให้บริการไม่รับขนส่งสินค้าผิดกฎหมายทุกชนิดและของต้องห้ามหรือ ต้องกำกัดตามข้อกำหนดของกฎหมายและศุลกากร อาทิเช่น สินค้าแบรนด์ สินค้าที่มีลิขสิทธิ์ ยุทธภัณฑ์ วัตถุอันตราย อาหาร ยา และ สารเคมี ถ้าหากผู้ส่งสินค้าฝ่าฝืน ผู้ให้บริการขอใช้สิทธิ์เอาผิดและเรียกร้องค่าเสียหาย โดยให้ชดใช้เป็นสอง เท่าของความเสียหายที่เกิดกับผู้ให้บริการ และถ้าผู้ให้บริการตรวจพบ ผู้ให้บริการจะทำการกำจัดสินค้าทิ้ง โดยผู้ให้บริการไม่ต้อง รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้า Shippingจีน ที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 4-7 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติแต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
 • ห้ามมิให้ส่งสินค้าที่มีมูลค่าเกินกว่า กิโลกรัมละ 1000 บาท เช่น ธนบัตร เพชร พลอย ทอง เงิน ไข่มุก หากมีการสูญหายหรือเสียหาย เกิดขึ้น ผู้ให้บริการมิต้องรับผิดชอบทุกกรณี
 • ในการจัดส่งสินค้าถึงบ้านลูกค้าจะจัดส่งโดย บริษัท นิ่มเอ็กซ์เพรส จำกัด หรือ บริษัท เคอรี่เอ็กซ์เพลส เท่านั้นโดยพื้นที่ ที่จัดส่งได้และไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทข้างต้น ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ในพื้นที่ ที่บริษัทข้างต้น จัดเป็นพื้นที่นอกเขตจัดส่งตามตารางราคาปกติลูกค้าจะต้องเดินทางมารับสินค้าด้วยตนเอง ตามจุดรับสินค้าที่ บริษัทข้างต้น กำหนด ในกรณีที่บริษัทข้างต้น มีค่าบริการเพิ่มเนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกล หรือ สินค้ามีน้ำหนักหรือขนาด เกินกว่าราคาปกติของบริษัทข้างต้น ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มที่บริษัทข้างต้นเรียกเก็บ โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nimexpress.com www.kerryexpress.com ในกรณีสินค้ามาถึงไทยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งได้หรือ ในกรณีจัดส่งสินค้าไม่สำเร็จหรือมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือที่อยู่ลูกค้าจะต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าเพิ่มเติมตามอัตราบนหน้าเว็บไซต์อีกครั้ง โดยค่าจัดส่งเดิมที่ชำระมาแล้วนั้นไม่สามารถขอคืนได้
 • การคำนวณน้ำหนักสินค้าจุดทศนิยมส่วนที่เกินจากศูนย์ให้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม เกณฑ์ในการประเมินค่าขนส่งสินค้าใช้การเปรียบเทียบระหว่างน้ำหนักและปริมาตรสินค้าโดยใช้ ตัวใดตัวหนึ่งที่มีค่าบริการสูงกว่าเป็นตัวคำนวณ
 • ค่าขนส่งสินค้าขั้นต่ำ 150 บาท
 • สินค้าที่อยู่ในรายการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า แบตเตอรี่ หมวกนิรภัย เตาย่าง เตาปิ้ง หลอดไฟฟ้า ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์ และอื่นๆ จะถูกคิดเป็นอัตราค่าขนส่งพิเศษแบบ มอกสามารถเข้าไปตรวจสอบรายการสินค้า มอกได้ที่ https://www.tisi.go.th/
 • ทางผู้ให้บริการจำเป็นมีการสุ่มเปิดตรวจสินค้าเพื่อตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมาย ก่อนนำสินค้าส่งออกจากจีนมาไทย ถ้าตรวจพบสินค้าผิดกฎหมายไทยหรือจีน ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้า โดยมิต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายทั้งสิ้น
 • ในการเข้ารับสินค้า shippingจีน ที่จุดรับสินค้าผู้รับจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ทุกครั้งที่เข้ารับสินค้าจากการสั่งสินค้า shippingจีน โดยสินค้าที่ลูกค้าจะเลือกมารับด้วยตนเอง ณ จุดรับสินค้าจะต้องมีน้ำหนักต่อชิ้นไม่เกิน 500 กกหรือมีปริมาตรต่อชิ้นไม่เกิน ลบ.ในกรณีที่น้ำหนักหรือปริมาตรเกินจะต้องใช้บริการเหมารถในการจัดส่งของบริษัทเท่านั้น