ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า Shipping จีน

1. เลือก เปิดบัญชีใหม่

3.ตรวจสอบข้อมูล และรหัสลูกค้า

Shippingจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน มืออาชีพ ราคามาตรฐานสากล shippingจีน วิธีส่งสินค้า 491860 PHEVA3 284 fff5 01 150x150

5.ประกันสินค้า

7.รอรวมสินค้า

Shippingจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน มืออาชีพ ราคามาตรฐานสากล shippingจีน วิธีส่งสินค้า ks6d 02 150x150

9.การชำระค่าบริการ

Shippingจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน มืออาชีพ ราคามาตรฐานสากล shippingจีน วิธีส่งสินค้า ks6d 03 150x150

2.กรอกข้อมูล

Shippingจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน มืออาชีพ ราคามาตรฐานสากล shippingจีน วิธีส่งสินค้า 490436 PHFZWI 267 5222 01 150x150

4.การจ่าหน้าซอง

Shippingจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน มืออาชีพ ราคามาตรฐานสากล shippingจีน วิธีส่งสินค้า sjsj65s5s 01 150x150

6.เช็ครายการสินค้า

Shippingจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน มืออาชีพ ราคามาตรฐานสากล shippingจีน วิธีส่งสินค้า 131074 ORYBTM 16 sss 02 150x150

8.รายละเอียดของสินค้า

Shippingจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน มืออาชีพ ราคามาตรฐานสากล shippingจีน วิธีส่งสินค้า ks6d 01 150x150

10.แนบหลักฐานการโอนเงิน

Shippingจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน มืออาชีพ ราคามาตรฐานสากล shippingจีน วิธีส่งสินค้า sjsj65s5s 02 150x150

1. เลือก เปิดบัญชีใหม่

2.กรอกข้อมูล

Shippingจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน มืออาชีพ ราคามาตรฐานสากล shippingจีน วิธีส่งสินค้า 490436 PHFZWI 267 5222 01 150x150

3.ตรวจสอบข้อมูล และรหัสลูกค้า

Shippingจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน มืออาชีพ ราคามาตรฐานสากล shippingจีน วิธีส่งสินค้า 491860 PHEVA3 284 fff5 01 150x150

4.การจ่าหน้าซอง

Shippingจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน มืออาชีพ ราคามาตรฐานสากล shippingจีน วิธีส่งสินค้า sjsj65s5s 01 150x150

5.ประกันสินค้า

6.เช็ครายการสินค้า

Shippingจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน มืออาชีพ ราคามาตรฐานสากล shippingจีน วิธีส่งสินค้า 131074 ORYBTM 16 sss 02 150x150

7.รอรวมสินค้า

Shippingจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน มืออาชีพ ราคามาตรฐานสากล shippingจีน วิธีส่งสินค้า ks6d 02 150x150

8.รายละเอียดของสินค้า

Shippingจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน มืออาชีพ ราคามาตรฐานสากล shippingจีน วิธีส่งสินค้า ks6d 01 150x150

9.การชำระค่าบริการ

Shippingจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน มืออาชีพ ราคามาตรฐานสากล shippingจีน วิธีส่งสินค้า ks6d 03 150x150

10.แนบหลักฐานการโอนเงิน

Shippingจีน การนำเข้าสินค้าจากจีน มืออาชีพ ราคามาตรฐานสากล shippingจีน วิธีส่งสินค้า sjsj65s5s 02 150x150