shippingจีน

อัตราค่าขนส่งจากจีนมาไทย​

ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก ทางรถ (บาท/กก.)
ขนส่ง 3-5 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 100 กก.
มากกว่า 100 กก.
ค่าขนส่งคิดตามปริมาตร ทางรถ (บาท/ลบ.ม.)
ขนส่ง 3-5 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 1 ลบ.ม.
มากกว่า 1 ลบ.ม.
ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก ทางเรือ (บาท/กก.)
ขนส่ง 15-30 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 100 กก.
มากกว่า 100 กก.
ค่าขนส่งคิดตามปริมาตร ทางเรือ (บาท/ลบ.ม.)
ขนส่ง 15-30 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 1 ลบ.ม.
มากกว่า 1 ลบ.ม.

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท ขั้นต่ำ 300 บาท ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการบิลละ 10 บาท
ค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท
ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง
ค่าบริการแพ็คสินค้าบนพาเลท พาเลทละ 2,000 บาท

บริษัท ไม่รับสินค้าผิดกฎหมายและใบอนุญาต อ.ย.

shippingจีน ค่าขนส่ง weight scale bkk1 768x463
วิธีคำนวณค่าขนส่งชิปปิ้งจากจีน
กิโลกรัม (kg.)

น้ำหนัก X ค่าส่งแบบกิโลกรัม = ค่าขนส่งตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 20 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ เท่ากับ 20 X 39 = 780 บาท

ปริมาตร (Q)

ค่าปริมาตรที่ได้ (Q) X ค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่งตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรือ เท่ากับ 0.06 X 5,900 = 354 บาท

ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท
หมายเหตุ


ในการคำนวณค่าขนส่ง จะใช้เกณฑ์ Logistics สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร โดยหากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก

ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

อัตราค่าขนส่งในไทย​
shippingจีน ค่าขนส่ง                     shipping flash 05

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง (ซม.)) ÷ 6,000 = น้ำหนัก

หมายเหตุ : Flash Express ไม่รับสินค้าที่ตีลังไม้

shippingจีน ค่าขนส่ง                     shipping nim

ค่าจัดส่งจะคิดจากน้ำหนักเปรียบเทียบกับปริมาตร โดยใช้ตัวที่มีค่ามากกว่า
วิธีคำนวนปริมาตร โดยวัดขนาดหน่วยเป็น ซม. แล้วใช้สูตร
(กว้าง x ยาว x สูง (ซม.)) ÷ 4,000 = น้ำหนัก

ปัตตานี ยะลา นราธิวาส งดจัดส่งถึงบ้านรับสินค้าที่ DC Nim Express

shippingจีน ค่าขนส่ง                     shipping kerry
Kerry Express

สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry Express ต้องห้ามหนักเกิน 20 กก. และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)

สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง + ยาว + สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 ซม. เช่น กว้าง 40 ซม. + 50 ซม. + 50 ซม. = 140 ซม.

สินค้าที่ใช้บริการ Kerry Express ไม่สามารถห่อหุ้มด้วยไม้ได้

เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้ ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

shippingจีน ค่าขนส่ง                     shipping

จังหวัดอื่นๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่ 02-114-7887

หมายเหตุ

1. มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
2. จัดส่งบริษัทเอกชน (ตามตารางข้างต้นนี้)
3. การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ไข ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
4. ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
5. เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

**หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีนและต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้น**