ชิปปิ้งจากจีน แบบครบวงจร

อัตราค่าบริการขนส่ง
นำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย

อัตราค่าบริการขนส่งนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย

ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก ทางรถ (บาท/กก.)
ขนส่ง 3-5 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 100 กก.
มากกว่า 100 กก.
ค่าขนส่งคิดตามปริมาตร ทางรถ (บาท/ลบ.ม.)
ขนส่ง 3-5 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 1 ลบ.ม.
มากกว่า 1 ลบ.ม.
ค่าขนส่งคิดตามน้ำหนัก ทางเรือ (บาท/กก.)
ขนส่ง 15-30 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 100 กก.
มากกว่า 100 กก.
ค่าขนส่งคิดตามปริมาตร ทางเรือ (บาท/กก.)
ขนส่ง 15-30 วัน สินค้าทั่วไป สินค้ามอก.
น้อยกว่า 1 ลบ.ม.
มากกว่า 1 ลบ.ม.

ค่าบริการตีลังไม้ ลูกบาศก์เมตรละ 2,000 บาท
ขั้นต่ำ 300 บาท
ตัวอย่าง นำขนาดปริมาตรไปคูณ 2,000 = ค่าตีลังไม้
ค่าบริการบิลละ 10 บาทค่าขนส่งขั้นต่ำ 150 บาท

หมายเหตุ บริษัทไม่รับสินค้าผิดกฎหมายและใบอนุญาต อ.ย.

วิธีคำนวณค่าขนส่งชิปปิ้งจากจีน

หากใช้หน่วยกิโลกรัม
คำนวณโดย ใช้
น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโล = ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 20 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ
= 20 คูณกับ 39 = 780 บาท

หากใช้ปริมาตร (Q)
คำนวณโดย ใช้
ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตราค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06 ต้องการส่งทางเรือ
= 0.06 คูณกับ 5,900 = 354 บาท

วิธีคำนวณค่าขนส่งชิปปิ้งจากจีน

หากใช้หน่วยกิโลกรัม
คำนวณโดย ใช้
น้ำหนัก X อัตราค่าส่งแบบกิโล
= ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง สินค้าน้ำหนัก 20 กิโลกรัม
ต้องการส่งทางเรือ
= 20 คูณกับ 39 = 780 บาท

หากใช้ปริมาตร (Q)
คำนวณโดย ใช้
ค่าปริมาตรที่ได้(Q) X อัตราค่าส่งแบบปริมาตร = ค่าขนส่งของท่าน
ตัวอย่าง สินค้าได้ค่าปริมาตร 0.06
ต้องการส่งทางเรือ
= 0.06 คูณกับ 5,900 = 354 บาท

ค่าขนส่ง                       bkk 768x621

หมายเหตุ

 • ในการคำนวณค่าขนส่ง จะใช้เกณฑ์ Logistics สากล
  ในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร
  โดยหากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่า
  จะถูกตัดออกไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์
  ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน 
  (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) 
  แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
  เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย
  ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร
  การจราจร อุทกภัย ฯลฯ
**ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง
คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

หมายเหตุ

 • ในการคำนวณค่าขนส่ง จะใช้เกณฑ์ Logistics สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยวัดเป็นน้ำหนักหรือปริมาตร โดยหากหน่วยใดอัตราค่าส่งโดยรวมน้อยกว่าจะถูกตัดออก
  ไปใช้หน่วยที่มากกว่าเป็นหลัก
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
  เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

**ค่าประกันภัยเฉพาะสินค้าสูญหาย 3% ของค่าขนส่ง คุ้มครองไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง

ค่าขนส่ง                    bkk
ประเภทการขนส่ง
ประเภทสินค้า
น้ำหนักสินค้ารวม กิโลกรัม
ปริมาตรสินค้ารวม ลูกบาศก์เมตร
ค่าขนส่งจากโกดังจีนมาโกดังไทย
()
บาท

อัตราค่าบริการขนส่งในไทย

ค่าขนส่ง bkkshippingnim 25 1024x293

หมายเหตุ Nim Express 
(แนะนำสำหรับกรณีต้องการขนจำนวนเยอะ Shipping จีน)

 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้
  ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
 • ในกรณีสินค้ามีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
  ให้ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC
  ของ Nim Express ของจังหวัดลูกค้า
  สามารถดูจุดรับของได้ที่ www.nimexpress.com

สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)
 ต้องเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC ของ Nim Express 

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี

 • ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
  โทรศัพท์ 062-709-6293

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับที่ สาขา หาดใหญ่หรือสงขลา

 • ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่
  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
  โทรศัพท์ 088-022-8226 , 074-232-778
 • ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช
  (ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา)
  ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
  โทรศัพท์ 090-090-5993 ,087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้
ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า
ของ Nim Express ในจังหวัดนั้นๆ 
(Nim Express จะติดต่อท่าน
เมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า)

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซม.
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ บริษัท นิ่ม งดให้บริการจัดส่ง

หมายเหตุ Nim Express (แนะนำสำหรับกรณีต้องการขนจำนวนเยอะชิปปิ้งจากจีน)

 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ไขได้ ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
 • ในกรณีสินค้ามีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม ให้ลูกค้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC ของ Nim Expressของจังหวัดลูกค้า สามารถดูจุดรับของได้ที่ www.nimexpress.com

สำหรับลูกค้า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส) ต้องเข้ามารับสินค้าด้วยตัวเองที่ DC ของ Nim Express

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี

 • ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานี โทรศัพท์ 062-709-6293

ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับที่ สาขา หาดใหญ่หรือสงขลา

 • ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110 โทรศัพท์ 088-022-8226 , 074-232-778
 • ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช (ห้าแยกน้ำกระจาย–สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  โทรศัพท์ 090-090-5993 , 087-677-3405

หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้ ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim Express ในจังหวัดนั้นๆ 
(Nim Express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า)

 • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
 • สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซม.
 • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.
 • พื้นที่ บริษัท นิ่ม งดให้บริการจัดส่ง
ค่าขนส่ง bkkshippingkerry 1024x293

หมายเหตุ Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry
  ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน
  0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้างx ยาวx สูง
  รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น 
  กว้าง 40 ซ.ม.x50 ซ.ม.x50 ซ.ม. = 140 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ Kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วยไม้ได้
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อ
  ด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทย
  ด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้
  ระบบจะปรับเป็นขนส่งในไทยด้วย Nim Express
  ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ Kerry Express

 • สินค้าหรือสิ่งของที่ใช้บริการขนส่ง Kerry ต้องห้ามหนักเกิน 20 กิโลกรัม และห้ามขนาดเกิน 0.21 คิว (ต่อชิ้น)
 • สินค้าหรือสิ่งของทุกด้านต้อง กว้าง+ ยาว+ สูง รวมกันต้องไม่เกิน 180 เซนติเมตร เช่น กว้าง 40 ซ.ม.+50 ซ.ม.+50 ซ.ม. = 140 เซนติเมตร
 • สินค้าที่ใช้บริการ Kerry ไม่สามารถห่อหุ้มด้วยไม้ได้
 • เนื่องด้วย Kerry Express ไม่รับขนส่งวัตถุที่หีบห่อด้วยลังไม้ สำหรับลูกค้าที่เลือกการขนส่งในไทยด้วย Kerry Express และหีบห่อสินค้าด้วยลังไม้
  ระบบจะปรับเป็น ขนส่งในไทยด้วย Nim Express ทั้งบิลโดยอัตโนมัติ
ค่าขนส่ง Bkk shipping 11 min 600x441

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ
  ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งบริษัทเอกชน (ตามตารางข้างต้นนี้)
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ได้
  ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น
  หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว
  จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดง
  บนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน
  ทางเรือ 15-30 วัน
  (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ)
  แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลา
  ดังกล่าว
 • เนื่องจากการขนส่งสินค้า
  ระหว่างประเทศมีหลายปัจจัย
  ที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ
  ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

หมายเหตุ

 • มารับสินค้าด้วยตัวเองที่โกดังกรุงเทพ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
 • จัดส่งบริษัทเอกชน (ตามตารางข้างต้นนี้)
 • การส่งต่อในไทย จะสามารถแก้ไข ได้ก็ต่อเมื่อสินค้ายังอยู่โกดังจีนเท่านั้น หากสินค้าถูกส่งออกจากโกดังจีนแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนวิธีจัดส่งได้
 • ระยะเวลาการขนส่งสินค้าที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ทางรถ 3-5 วัน ทางเรือ 15-30 วัน (เป็นระยะเวลาการขนส่งปกติ) แต่มิได้เป็นการรับประกันว่าจะถึงตามเวลาดังกล่าว
 • เนื่องจากการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีหลายปัจจัยที่มิสามารถควบคุมได้ เช่น สภาพอากาศ ศุลกากร การจราจร อุทกภัย ฯลฯ

**หากพบว่าสินค้าอยู่ในโกดังจีน และต้องการแก้ไขวิธีการจัดส่ง ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขให้เท่านั้นค่ะ**